Working together for green, competitive and inclusive Europe

Projektai

Kamariškių dvarvietė - istorija, kūryba, inovacijomis ir bendradarbiavimu grįsta centrinė Zarasų rajono kultūros erdvė

Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Inovatorių slėnis

Projekto pavadinimas: Kamariškių dvarvietė - istorija, kūryba, inovacijomis ir bendradarbiavimu grįsta centrinė Zarasų rajono kultūros erdvė

Projekto kodas: LT04-3-KM-K01-040

Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma 797 193,31 Eur: Projektui įgyvendinti skiriama iki 707 509,06 eurų, iš kurių iki 601 382,70 eurų yra mechanizmų lėšos ir iki 106 126,36 eurų yra bendrojo finansavimo lėšos.

Sutarties pasirašymo data: 2021 m. rugpjūčio 12 d.

Projekto įgyvendinimo terminas: 2021 m. rugpjūčio 12 d. - 2024 m. balandžio 30 d.

Projekto tikslas: Projektu “Kamariškių dvarvietė - istorija, kūryba, inovacijomis ir bendradarbiavimu grįsta centrinė Zarasų rajono kultūros erdvė”, per trijų metų įgyvendinimo laikotarpį, siekiama sukurti Kamariškių dvarą, kaip tarptautinį vizualinių menų ir muzikos kūrėjų kūrybos ir bendradarbiavimo erdvę.Projekto tikslas - Įgalinti istorinę Kamariškių dvarvietę kaip centrinę kultūrinio gyvenimo erdvę Zarasų rajone, apjungiant skirtingus sektorius ir vietinius bei tarptautinius kultūros išteklius, sukurti tvaraus tarpusavio bendradarbiavimo tinklą.

Projekto uždaviniai:
1.Taikant kūrybinės vietokūros metodiką, sukurti prielaidas kultūros tinklo ir paslaugų vystymuisi Zarasų rajone, kaip centrinę erdvę konstruojant Kamariškių dvarvietę.
2.Išsaugoti ir atkurti Kamariškių dvaro istorinius pastatus ir juos pritaikyti kultūros paslaugų teikimui ir kultūrinio verslumo skatinimui, vystyti kūrėjų kūrybos, poilsio ir bendradarbiavimo erdvę.
3.Sukurti, ištestuoti ir išvystyti tvarų vietos, nacionalinį ir tarptautinį kultūrinį verslą – vizualinių menų ir muzikos kūrėjų kūrybos ir bendradarbiavimo erdvę ir įgyvendinti kultūrinio verslumo akseleravimo programą nukreiptą į Zarasų rajono kūrėjus, tarptautinį bendradarbiavimą.

Atkurti istoriniai dvaro rūmai ir kultūros pavelde sukurta unikali kūrybos ir bendradarbystės erdvė, partneriams sukurs prielaidas vystyti paslaugas, kurios gerintų vietos kultūrinę, socialinę ir viešąją gerovę, stiprinti vietos ekonomiką:
-Pagalbos tinklus vietos kūrėjams, kurių pagrindu stiprinti jų verslumo gebėjimus ir kitas kūrybiniame versle reikalingas kompetencijas.
-Stiprinti vietos, nacionalinių ir tarptautinių kūrėjų tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti inovacijas kūryboje jungiant vizualinius menus ir muziką, skatinti kūrėjų bendradarbiavimą tarp skirtingų amžiaus grupių, kartų.
-Aukštesnės kultūros paslaugų prieinamumas vietos bendruomenei, užtikrinant atvirumą atvykusių kūrėjų parodų, muzikos, plenerų rezultatų Kamariškių dvare, kita vertus, sukurti galimybes bendruomenei išnaudoti atvykstančių kūrėjų kompetencijas, išbandyti save ir pažinti skirtingas, modernias meninės raiškos formas.
-Skatinti vietos gyventojų verslumą – ne tik kartu su vietos bendruomene formuoti kultūrinio verslo modelį, tačiau įsivardinti kiekvieno partnerio vaidmenį ir pradėti kurti vietos paslaugų infrastruktūrą, kuri, pradėjus veikti kultūrinio verslo modeliui, bus reikalinga atvykstantiems žmonėms, tokiu būdu stiprinant vietos ekonomiką.

Tikslinė grupė:
  • Zarasų rajone veikiančios kultūros įstaigos
  • Kultūros paveldo, socialinių inovacijų bendruomenės
 
Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais:
NOPA, the Norwegian Sociaty of Composers and Lyricists, Zarasų rajono savivaldybės administracija, Zarasų rajono Samanių bendruomene ‚Dvargantis“, Zarasų rajono Suvieko kaimo bendruomene ir Dusetų bendruomene.

 

Media galerijos

Bendraukime