Working together for green, competitive and inclusive Europe

Sveikata

Kolegijos išsilavinimas, jei jis įgytas po 2000 m., yra tinkamas, nes nuo šių metų kolegijoje įgytas išsilavinimas yra prilyginamas bakalauro kvalifikaciniam laipsniui.


2021 06 03 10:00


Sveikata

Numatyti 5 dienų mokymai Kaune, 2 savaitės savarankiško ruošimosi namuose ir vėl 5 dienų mokymai Kaune. Atsižvelgiant į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto planuojamus mokymus projekto biudžete nusimatykite 2 komandiruotes po 5 dienas į Kauną. Primename, kad nakvynė bus užtikrinta iš LSMU pusės, jums reikia planuotis tik kelionę ir dienpinigius.

2021 06 03 09:59


Sveikata

Taip, automobilio kaina biudžete turi būti pagrįsta. Kvietimo gairėse yra numatyta maksimali suma automobilio pirkimui, kuri bus finansuojama programos lėšomis, tačiau tai nereiškia, kad automobilis privalo tiek ir kainuoti. CPVA atliko  jei pareiškėjas vadovausis šiuo tyrimu ir į biudžetą trauks 14 502 eurus, tuomet jokio papildomo rinkos tyrimo atlikti nereikės. Tačiau jei pareiškėjas nuspręs į biudžetą įtraukti didesnę sumą nei numatyta atliktame rinkos tyrime, tuomet turės būti pagrįsta kodėl pasirinktas brangesnis automobilis.


2021 06 03 09:57


Sveikata

Partnerystė projektuose nėra privaloma, vadinasi projekto paraišką galite teikti be partnerių. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad už partnerystę su valstybių donorių organizacijomis  Naudos ir kokybės vertinimo metu (Gairių 5 priedas) yra skiriami papildomi balai.


2020 11 19 15:57


Sveikata

CPVA atkreipia pareiškėjų dėmesį, kad partnerių paieška vykdoma pačių projektus planuojančių organizacijų atstovų iniciatyva.
Norintiems susirasti projekto partnerį iš Norvegijos Karalystės, rekomenduojame kreiptis į programos partnerių atstovus - Norvegijos nacionalinį visuomenės sveikatos institutą. Kreipiantis dėl projektų partnerio paieškos reikėtų aiškiai suformuluoti savo planuojamo projekto idėją bei siekiamus rezultatus, nurodyti kriterijus pageidaujamam partneriui.
Kontaktiniai asmenys, kurie įvertinę užklausą galės Jus nukreipti į efektyviai partnerystei tinkančias organizacija Norvegijoje:
 
 
Programos partneriai neįsipareigoja padėti užmegzti kontaktus su pareiškėjui reikalingomis organizacijomis, tačiau turėdami galimybę, pasidalins naudingais kontaktais. 


2020 11 19 15:52


Sveikata

Atkreipiame dėmesį, kad pagal kvietimą finansuojamos veiklos nurodytos Gairių 7 punkte, o 7.1. papunktis nurodo, kad finansavimas teikiamas metodikų diegimui ir taikymui projekto įgyvendinimo metu. Atsižvelgiant į šį Gairių papunktį, metodikos kūrimo veiklos ir išlaidos nėra tinkamos ir negali būti finansuojamos.


2020 11 19 15:50


Sveikata

Detalus klausimas: jeigu perkame metodiką ir mokymus kaip su ja dirbti iš valstybės ne donorės šalies, ir mūsų specialistai vyksta stažuotis į užsienio šalį, ar patirtos komandiruočių išlaidų bus tinkamos finansuoti projekto lėšomis?

Atsakymas: Komandiruočių išlaidos būtų tinkamos finansuoti, tačiau atkreipiame dėmesį, kad tinkamos finansuoti išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu ir būtinos projekto tikslui ir numatytiems rezultatams pasiekti. Planuojant projekto biudžetą būtina laikytis ekonomiškumo, efektyvumo ir našumo principų. Todėl įvertinant situaciją pasaulyje ir galimybes mokymus ir stažuotes organizuoti nuotoliniu būdu, rekomenduojame įvertinti komandiruočių būtinumą ir tai pagrįsti paraiškoje.


2020 11 19 15:47


Sveikata

Paprastojo remonto darbai reikalingi paslaugų teikimui laikomi tinkamais finansuoti. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad projekto metu sukurtas, įsigytas ar atnaujintas turtas (šiuo atveju suremontuotos patalpos) projekto tikslams turi būti naudojamas ne tik projekto įgyvendinimo metu, bet ir tęstinumo laikotarpiu (t.y. 5 metus po projekto įgyvendinimo). Atitinkamai turės būti užtikrinta, kad remontuojamos patalpos būtų valdomos projekto vykdytojo.


2020 11 19 15:45


Sveikata

Detalus klausimasKvietimo gairėse nurodoma, kad prie paraiškos turi būti pridėta "Metodikos ir (arba) pagalbos mechanizmo ir Darbo modelio aprašymo formą", pačioje formoje rašoma, kad turi būti "Metodikos/pagalbos mechanizmo gairės/vadovas ar kt. dokumentas arba nuoroda į jį (lietuvių ir (ar) anglų kalba)​". Noriu sužinoti ar tai turi būti kažkoks dokumentas, patvirtintas direktoriaus įsakymu ir pan., kuriame aprašomas visas darbo modelis? Ir ar būtinai reikia ir modelio, ir metodo aprašymo formas pildyti?

Atsakymas: 
Kartu su paraiška turi būti pateikta „Metodikos ir (arba) pagalbos mechanizmo ir Darbo modelio aprašymo forma“. Pačioje formoje, skiltyje „Metodikos/pagalbos mechanizmo gairės/vadovas ar kt. dokumentas arba nuoroda į jį (lietuvių ir (ar) anglų kalba)“ yra numatyta galimybė pateikti nurodą į viešai prieinamą oficialiai paskelbtą dokumentą (pvz. planuojate taikyti kitoje šalyje patvirtintą metodiką, kurios gairės/vadovas yra paskelbtas jos kūrėjų interneto svetainėje. Tuomet galėtumėte pateikti tik nuorodą, nereiktų pateikinėti pačio dokumento). Atkreipiame dėmesį, kad teikiant nuorodą ji turi būti viešai prieinama, kad vertintojai galėtų laisvai susipažinti su dokumentu.
Jei teikiate gairės/modelį jis turėtų būti patvirtintas parengusios organizacijos vadovo. Pildyti reikia tą formą, kuri atitinka Jūsų projekto turinį: jei diegiate/taikote metodikos/pagalbos mechanizmą pildote jų aprašymo formą, jei diegiate/taikote darbo modelį, pildote darbo modelio aprašymo formą.


2020 11 19 15:32


Sveikata

Pasirinkta projekto tikslinė grupė turi atitikti Gairių 23 punkte apibrėžtas tikslines grupes. Atkreipiame dėmesį, kad kalbant apie delinkventinio elgesio vaikus, galite tikslinti, į kokį konkretų elgesio aspektą orientuosis Jūsų projektas. Delinkventinis elgesys – tai poelgiai/elgesio visuma, pažeidžiantys egzistuojančias elgesio normas, bet nebūtinai sukeliantys rimtą pavojų ar padarantys labai didelę žalą. Todėl manytina, kad vaikai ir jauni žmonės, sergantys priklausomybėmis patenka į šią grupę, nes delinkventinis elgesys apima ir pvz., alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų vartojimą, kuris perauga ir į priklausomybes. Papildomai, siūlytina įvertinti ir kitus aspektus, tarkime, dėl kokių priežasčių išsivysto priklausomybės ir (ar) kitus tuo pačiu metu vaikams/jaunuoliams būdingus elgesio iššūkius, kurie pasireiškia priklausomybėmis sergantiems vaikams ir jauniems žmonėms – tokiu būdu, gali atsirasti ir daugiau veiksnių, kurie atitinka delinkventinio elgesio aspektus, pvz., nedrausmingas, konfliktiškas elgesys, viešosios tvarkos pažeidimai, sudėtingi santykiai su aplinkiniais ir t.t. Tikėtina, kad pažįstate tikslinę grupę, kurią pasirinkote ir iššūkius, su kuriais ji susiduria, tad galėsite įvertinti, kad priklausomybė tikrai nėra „savarankiška“ problema, o su eile socialinių ir kt. veiksnių susijęs iššūkis – juos ir įvertinkite bei panaudokite pagrindimui. Atitinkamai, pasirinkta grupė atitiks ir Gairėse nustatytus kriterijus.


2020 11 19 15:28


Bendraukime