Working together for green, competitive and inclusive Europe

Projektai

Kupiškio kūrybinė laboratorija „KupoDanga“: tapatumo paieškos meno erdvėje

Projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimas: 2021 m. rugsėjo 10 d.
Projekto vykdytojas: Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Projekto pavadinimas: Kupiškio kūrybinė laboratorija „KupoDanga“: tapatumo paieškos meno erdvėje
Projekto kodas: LT04-1-KM-K01-034
Projekto tinkamų išlaidų suma: 107 025,74 Eur (90 971,88 Eur – Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos ir 16 053,86 Eur - bendrojo finansavimo lėšos)
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 2021 m. birželio 29 d. 

Projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimas: 2021 m. rugsėjo 10 d. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. birželio 29 d. – 2023 m. birželio 29 d.

Projektas yra grindžiamas kultūrinės demokratijos principais, idėjų, patirčių ir kompetencijų mainais, skatinant vietos bendruomenių ir tarptautinį dialogą, dalyvavimą ir aktyvų įsitraukimą į vietos resursų įveiklinimą bei vietos kultūrinio identiteto stiprinimą.

Projekto tikslas - pažinti, atskleisti ir stiprinti Kupiškio rajono kultūrinį identitetą, skatinant vietos bendruomenės darną, kūrybingumą ir gerinant profesionalių kultūrinių bei kūrybinių produktų ir paslaugų sklaidą, jų lygiavertį prieinamumą bei tarptautinį bendradarbiavimą kultūros srityje.

Projekto metu planuojama: 
  • Plėtoti kultūros produktų ir paslaugų lygiavertį prieinamumą, į organizuojamus renginius ir kitas kultūrines veiklas įtraukiant skirtingas Kupiškio rajono socialines grupes (14-29 m. jaunimą ir asmenis virš 60 m. amžiaus);
  • Įkurti Jaunimo Kūrybiškumo Laboratoriją, sudarant sąlygas jaunimui dalyvauti neformaliojo kultūrinio švietimo veiklose su kultūros lauko profesionalais;
  • Rengti Kupiškio r. bendruomenių kultūros prodiuserius;
  • Projekto veiklas bei rezultatus pristatyti žurnale “KupoDanga”, kuris lietuvių ir anglų kalbomis bus patalpintas projekto internetinėje svetainėje, prieinamas Kupiškio r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose, kitų partnerių veiklos vietose.
Laukiami projekto rezultatai: Projekto metu įkurtoje Jaunimo Kūrybiškumo Laboratorijoje vyks kūrybinio rašymo, fotografijos, leidinių maketavimo ir dizaino, didžėjavimo, kino, šiuolaikinio šokio kūrybinės dirbtuvės su sričių profesionalais, tarp kurių - tarptautinė teatro trupė Artepunkt Skandinavia iš Norvegijos. Dirbtuvių metu įgūdžius ir žinias dalyviai tobulins individualioje ir kolektyvinėje veikloje. Pasibaigus projektui, Kupiškio Jaunimo Centras toliau vykdys Jaunimo Kūrybinės Laboratorijos veiklą, teiks kūrybiškumo, kultūrinės edukacijos paslaugas. Įgytos žinios bei patirtis, įsigyta kompiuterinė įranga leis užtikrinti kūrybinių dirbtuvių, neformaliojo kultūrinio švietimo veiklų tęstinumą ir pasibaigus projektui. Tarpsektorinis bendradarbiavimas projekte padės decentralizuoti meno koncentraciją, kurti tinklą ir naujus ryšius, kurie gali išaugti į tęstinio bendradarbiavimo projektus ir veiklas ateityje.Projekto rezultatų sklaidą bei programos srities temos aktualumą užtikrins ir baigiamoji projekto konferencija, skirta pristatyti projekto rezultatus, kūrybinių dirbtuvių kūrinius, aptarti vietos kultūros prodiuserių veiklą ir jos plėtros Kupiškio r. savivaldybėje galimybes, įtraukiant kitas suinteresuotas šalis, kaip: Kupiškio meno mokyklą, Kupiškio kultūros centrą, Užimtumo Tarnybą. Tikimasi, kad ateityje šios patirtys bus pritaikomos ir kitose Lietuvos savivaldybėse.

Tikslinė grupė: Jaunimas (14-29 m.) ir vyresnio amžiaus (60+) asmenys, gyvenantys Kupiškio rajono savivaldybėje, vietos bendruomenės nariai. 

Projekto partneriai:
Kupiškio jaunimo centras, Kupiškio etnografijos muziejus, Kupiškio trečiojo amžiaus universitetas, Kupiškio rajono savivaldybės administracija, VšĮ „Darni socialinė raida“, Artepunkt Skandinavia (Norvegijos Karalystė).


 

Media galerijos

Bendraukime