Working together for green, competitive and inclusive Europe

Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas

Projekto vykdytojas: Lietuvos kalėjimų tarnyba
Projekto pavadinimas: Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas
Projekto kodas: LT06-2-TM-TF-001
Projekto tinkamų išlaidų suma: 19 020 728,00 Eur (16 167 619,00 Eur – Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos ir 2 853 109,00 Eur – bendrojo finansavimo lėšos)
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 2020 m. rugsėjo 18 d.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. rugpjūčio 20 d. – 2024 m. balandžio 30 d.
 
Lietuva yra lyderė pagal kalinių, tenkančių 100 tūkst. gyventojų, skaičių visoje ES: kalinių skaičius (235), tenkantis 100 tūkst. gyventojų, yra apie du kartus didesnis nei visų ES valstybių narių vidurkis. Europos komitetas prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (CPT) nuolat atkreipia dėmesį, kad nuteistųjų laikymas laisvės atėmimo vietose neatitinka tarptautinių standartų. Lietuvos bausmių vykdymo sistema savo kokybe vis dar nepasiekia modernaus vakarų valstybių penitencinių sistemų lygmens, O bausmių vykdymo principai, metodai, aplinka bei personalo kompetencijos vertinamos kaip neefektyvios.

Projekto tikslas – pagerinti bausmių vykdymo sistemos kokybę Lietuvoje, atsižvelgiant į Europos Tarybos priimtus standartus ir Europoje taikomą geriausią praktiką. Projektu siekiama užtikrinti efektyvius ir sėkmingus nuteistųjų resocializacijos procesus. Tam bus sukurta Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo profesinio rengimo, mokymo ir kompetencijų ugdymo sistema. Nuteistiesiems sudaromos, optimalios kalinimo, jų resocializacijos, darbo ir profesinio rengimo sąlygos.

Projekto įgyvendinimo metu bus:
  • iš Norvegijos partnerių perimtos ir Lietuvos bausmių vykdymo sistemai pritaikytos intervencinės, nusikalsti linkusių asmenų elgesį keičiančios programos;
  • sukurtos pozityvaus užimtumo veiklos nuteistiesiems;
  • sukurtas bendradarbiavimo modelis tarp pataisos įstaigos, pusiaukelės namų, probacijos ir nevyriausybinės organizacijos/visuomenės. Šio modelio pagalba nuteistasis kiekvienoje grandyje gaus paslaugas ir priemones, kurios yra reikalingos sėkmingam nuteistojo integravimuisi į visuomenę po bausmės atlikimo;
  • parengtos pataisos įstaigų ir probacijos pareigūnų mokymo programos, stiprinamos pataisos įstaigų ir probacijos pareigūnų kompetencijos;
  • steigiamas naujas Mokymo centras;
  • steigiami 8 praktinio mokymosi skyriai pataisos įstaigose;
  • steigiamos dvi pilotinės įstaigos Pravieniškių pataisos namų 3-iame sektoriuje ir Vilniaus pataisos namuose;
  • vystomas elektroninis stebėjimas, siekiant didinti alternatyvių sankcijų taikymą.
Pagrindinė projekto tikslinė grupė yra pataisos ir probacijos pareigūnai, tiesiogiai dirbantys su nuteistaisiais ir probuojamaisiais. Galutiniai naudos gavėjai – nuteistieji ir probuojamieji.

Projekto partneriai: projektas įgyvendinamas kartu su donorų projekto partneriais (Norvegijos pataisų tarnybos universitetine kolegija, Oslo probacijos tarnyba, Oslo pusiaukelės namais, Kriminalomsorgen Innlandet ir Bredtveit kalėjimu) bei nacionaliniais partneriais (Lietuvos kalėjimų tarnybos Mokymo centru, Vilniaus pataisos namais, Pravieniškių pataisos namais-atvirąja kolonija, Marijampolės pataisos namais, Alytaus pataisos namais, Kauno tardymo izoliatoriumi ir Lietuvos probacijos tarnyba). Donorų projekto partneriai dalyvaus mokant bausmių vykdymo sistemos darbuotojus, padės Lietuvos partneriams perimti ir pritaikyti intervencines priemones nusikalstamo elgesio rizikai mažinti, nuteistųjų pozityvaus užimtumo priemones, dinaminės priežiūros vystymo metodus ir kt.
 


Media galerijos

Bendraukime