Working together for green, competitive and inclusive Europe

Kvietimai

Pasibaigęs

Kvietimas teikti paraiškas kelionių išlaidoms kompensuoti iš 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ dvišalio bendradarbiavimo fondo

D ė  m e s i o (!) planuojantiems teikti paraiškas
Numatydami kelionių kryptis ir planuodami keliones įvertinkite nuolat besikeičiančią situaciją ir tai, kad valstybės, į kurias ketinate vykti, jau yra įtrauktos į labiausiai koronaviruso infekcijos paveiktų šalių sąrašą (arba gali būti įtrauktos į jį artimiausiu metu). Kelionės į šį sąrašą įtrauktas valstybes yra nerekomenduojamos. Primename – iš paveiktų šalių atvykusiems ar per paveiktas šalis keliavusiems žmonėms yra privaloma izoliuotis (plačiau apie tai skaitykite Sveikatos apsaugos ministerijos puslapyje www.sam.lt.) 14 dienų.

Būkite atidūs ir pasitikrinkite informaciją apie keliones į/iš šių šalių:
Norvegija | šios šalies gyventojams rekomenduojama susilaikyti nuo visų nebūtinų kelionių į užsienio šalis. Daugiau informacijos apie koronavirusą Norvegijoje –  https://helsenorge.no/coronavirus
Islandija | šalies gyventojams rekomenduojama susilaikyti nuo kelionių į rizikos grupę įtrauktas šalis. Daugiau informacijos apie koronavirusą Islandijoje –  https://www.covid.is/english
Lichtenšteinas | gyventojams rekomenduojama susilaikyti nuo visų nebūtinų kelionių į užsienio šalis. Daugiau informacijos apie koronavirusą Lichtenšteine –   https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/liechtenstein/coronavirus
 

Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas kelionių išlaidoms kompensuoti iš 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ (Programa) dvišalio bendradarbiavimo fondo

Kvietimo numeris

LT01-4S-CPVA-K01

Tikslas

Padėti skatinti dvišalę partnerystę tarp institucijų ar kultūros veikėjų iš valstybių donorių (Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės) ir Lietuvos.

Tinkami pareiškėjai

Lietuvos Respublikoje ar vienoje iš valstybių donorių registruotas juridinis asmuo.
Fizinis asmuo, turintis teisę gyventi Lichtenšteino Kunigaikštystėje.

Tinkamos veiklos

Pagal šį kvietimą gali būti kompensuojamos kelionių tarp Lietuvos ir valstybės donorės bei  valstybės donorės ir Lietuvos išlaidos, susijusios su potencialių partnerių paieška, siekiant įgyvendinti projektus pagal Programą, prieš arba rengiant atviro kvietimo projekto paraišką.

Kvietimo teikti paraiškas tipas / Paraiškų pateikimo terminas

Nuolatinis paraiškų teikimas. Kvietimo kelionių išlaidoms kompensuoti terminas pasibaigs, kai bus panaudotos visos kvietimui skirtos lėšos, bet ne vėliau kaip likus trims savaitėms iki atitinkamo atviro kvietimo teikti projektų paraiškas pagal Programą pabaigos (atviri kvietimai teikti paraiškas bus skelbiami www.cpva.lt ir www.eeagrants.lt).

Bendras kvietimui skirtas biudžetas

50 000,00 eurų

Didžiausia galima lėšų suma vienai paraiškai

Iki 2 000 eurų

Finansavimo intensyvumas

100 procentų tinkamų finansuoti kelionės išlaidų.
Iki 80 procentų visų paraiškai skirtų lėšų gali būti išmokėta avansu.

Projektų atranka
 

Paraiškos bus vertinamos pagal jų pateikimo pirmumą (pirmiausiai bus vertinamos anksčiausiai pateiktos paraiškos). Daugiau informacijos pateikta Gairėse pareiškėjams.

Dienpinigių apskaičiavimas
 

Rengiant paraiškas, kuriose numatyti dienpinigiai, pareiškėjai turi vadovautis Europos Komisijos dienpinigių (apimančių apgyvendinimo, maitinimo, vietinių kelionių ir kitas būtinas kelionės išlaidas užsienio valstybėse) normomis (fiksuotais įkainiais) (išskyrus kelionės į užsienio valstybę ir atgal visų rūšių transporto priemonėmis išlaidas), skelbiamomis Europos Komisijos (žiūrėti skyriuje „Aktualu“).


Trumpas Kultūros programos pristatymas

Kultūros programos tikslas yra socialinės ir ekonominės plėtros stiprinamas per bendradarbiavimą kultūros srityje, kultūrinį verslumą ir kultūros paveldo valdymą. Programa bus siekiama prisidėti prie gyvenimo kokybės regionuose kūrimo įgyvendinant tris žemiau pateikiamas intervencijas numatomiems rezultatams pasiekti:

1 rezultatas: Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas. Bus skelbiamas atviras kvietimas teikti paraiškas Nr. 1.

Tinkami pareiškėjai: viešieji ir privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės, nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje. Pagrindinė pareiškėjų arba jo Lietuvos partnerių veikla privalo būti vykdoma kultūros ir (arba) kūrybiniame sektoriuje, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1295/2013 dėl programos „Kūrybiška Europa“.

Tinkami partneriai:

  1. viešieji ir privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje. Jei pagrindinė Pareiškėjo veikla nėra vykdoma kultūros ir (arba) kūrybiniame sektoriuje, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1295/2013 dėl programos „Kūrybiška Europa“, bent vieno partnerio iš Lietuvos pagrindinė veikla privalo būti įgyvendinama šiuose sektoriuose;
  2. viešieji ar privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys vienoje iš Valstybių donorių ir kurių veikla yra vykdoma kultūros ir (arba) kūrybiniame sektoriuje, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1295/2013 dėl programos „Kūrybiška Europa“;
  3. fiziniai asmenys, kurie turi teisę gyventi Lichtenšteino Kunigaikštystėje.

Pareiškėjas privalo turėti bent vieną partnerį iš bent vienos Valstybės donorės.

2 rezultatas: Kultūros paveldo valdymo gerinimas. Šis rezultatas bus pasiektas įgyvendinant tiesioginio finansavimo projektą (pagal šia priemonę atvirų kvietimų teikti paraiškas skelbiama nebus).

3 rezultatas: Vietos kultūrinio verslumo skatinimas. Bus skelbiamas atviras kvietimas teikti paraiškas Nr. 2, pagal kurį projektai bus atrenkami dviejų etapų konkurso būdu  (1 etapas – kvietimas teikti projektų koncepcijas; 2 etapas – kvietimas atrinktų koncepcijų autoriams teikti pilnas projektų paraiškas).

Tinkami pareiškėjai: galimi pareiškėjai yra viešieji ar privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės,  nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje.

Tinkami partneriai:

  1. viešieji ar privatūs subjektai, komercinės ar nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje;
  2. viešieji ar privatūs subjektai, komercinės ar nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys vienoje iš Valstybių donorių arba EEE nepriklausančių, bet su Lietuva bendrą sieną turinčių valstybių, taip pat tarptautinės organizacijos, subjektai ar agentūros, kaip tai numatyta Reglamento 7.2.2 punkte.

Lietuvos savivaldybės ir vietos bendruomenės yra privalomi partneriai arba pareiškėjai. Už projekto partnerio (-ių) iš Valstybių donorių įtraukimą į projektą projekto paraiškai skiriami papildomi balai projektų naudos ir kokybės vertinimo etape.
Šio atviro kvietimo metu finansavimas bus teikiamas pagal dvi kryptis:

  1. Projektams, atkuriantiems ir kultūriniams tikslams pritaikantiems nekilnojamąjį kultūros paveldą iš kultūros vertybių registro;

  2. Projektams, kultūriniams tikslams pritaikantiems vietas, neįtrauktas į kultūros vertybių registrą.

Programa skatins vietos plėtrą ir atsinaujinimą per kultūros, kūrybiškumo ir kultūros paveldo atgaivinimo veiklas, į kurias bus įtraukiamos ir įgalinamos vietos bendruomenės, taip užtikrinant socialinę įtrauktį ir antidiskriminaciją bei skatinant tarpsektorinę partnerystę. Programa rems projektus, skatinančius aukštos kokybės profesionalių kultūrinių ir kūrybinių produktų ir paslaugų, papildytų edukacinėmis veiklomis, judumą Lietuvos regionuose. Kultūrinis verslumas bus skatinamas per bendruomenių įtraukimą panaudojant kūrybiškos vietokūros metodą.
Informacija apie Programą skelbiama interneto svetainėse www.eeagrants.lt  ir www.cpva.lt

Aktualu:
Gairės pareiškėjams
Paraiškos forma
Mokėjimo prašymo forma

Europos Komisijos skelbiamos dienpinigių normos

Bendraukime