Working together for green, competitive and inclusive Europe

Kultūra

Pagal 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamento, patvirtinto 2016 m. rugsėjo 8 d. EEE finansinio mechanizmo komiteto, 8.7.2 e) punktą (Reglamentas) ir 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ (MAFT) 280.5 punktą, PVM yra tinkamas finansuoti tuo atveju, kai jis nėra įtraukiamas į atskaitą ir susigrąžinamas, t. y. jei pareiškėjas / projekto vykdytojas / projekto partneris yra PVM mokėtojas, tai jo patirtas  PVM yra tinkamas finansuoti projekto lėšomis tuo atveju, kai projekto vykdytojas PVM negali įtraukti į atskaitą ir todėl to PVM negali susigrąžinti.
Paraiškos teikimo metu, jei pareiškėjas ar partneris yra PVM mokėtojas, bet PVM įtraukiamas į biudžetą, tai su paraiška turi būti pateikti įrodymai (pagrindimas paraiškoje), kodėl PVM yra tinkamas, t. y. kodėl projekto vykdytojas ar pareiškėjas jo įtraukti į atskaitą ir negali susigrąžinti iš biudžeto.
Teikdamas paraišką, pareiškėjas turėtų įvertinti, ar pagal PVM įstatymą iš projekto lėšų numatomos įsigyti prekės ir paslaugos bus ar nebus skirtos pareiškėjo ar partnerio PVM apmokestinamai veiklai vykdyti. Jei skirtos PVM apmokestinamai veiklai vykdyti – tada PVM netinkama finansuoti projekto lėšomis (nes tokiu atveju turi pagrindą PVM įtraukti į atskaitą ir susigrąžinti). Jei iš projekto lėšų numatomos įsigyti prekės ir paslaugos nebus skirtos PVM apmokestinamai veiklai vykdyti (tokių prekių ir paslaugų PVM neturi pagrindo įtraukti į atskaitą ir susigrąžinti) – tuomet PVM yra tinkamas finansuoti projekto lėšomis.


2020 07 15 00:00


Kultūra

2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ 281 p. nurodo, jog „Netinkamomis finansuoti projekto išlaidomis yra laikomos projekto vykdytojo ir (ar) partnerių patirtos išlaidos kompensaciniam atlyginimui pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, kuris gali būti įtraukiamas į atskaitą ir susigrąžinamas“.
Tokios išlaidos galėtų būti tinkamos, jei projekto paraiškoje yra pagrįsta, kad jos yra būtinos projekto tikslų ir rezultatų pasiekimui bei nurodyta, kodėl tokios išlaidos yra privalomos ir tinkamos, t. y. kodėl jų negalite įtraukti į atskaitą ir susigrąžinti (analogija - kaip PVM atveju).


2020 07 15 00:00


Kultūra

Vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 3 straipsnio 13 dalimi, bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.
To paties įstatymo 12 dalis nurodo, jog gyvenamosios vietovės bendruomenė - tai savivaldybės gyvenamosios vietovės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai, susieti bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais ir tenkindami šiuos poreikius ir interesus veikiantys įvairiomis tiesioginio dalyvavimo formomis (susirinkimas, viešas svarstymas, apklausa, veikla per savo atstovus, bendruomeninės organizacijos ir kt.).
 
Viešųjų interesų, susijusių su gyvenimu kaimynystėje, sampratai pirmiausia taikomas teritorinis principas, t.y. tam tikrame kaime, miestelyje gyvena žmonės, turi bendrų poreikių ir siekia juos įgyvendinti įsteigdami bendruomeninę organizaciją, kurios teisinė forma (vadovaujantis įstatymu) yra asociacija, ir kurios steigimo dokumentuose nurodytas jos pamatinis steigimo tikslas – bendruomenės poreikių įgyvendinimas, bendruomenės narių ir jų interesų atstovavimas ar pan.
Jūsų minimos draugijos atveju, būtina atsakyti į klausimus, ar jos nariai yra iš vienos konkrečios vietovės, ir šios draugijos tikslas yra vienos konkrečios gyvenamosios vietovės gyventojų interesų atstovavimas.
Jeigu būtų tenkinami anksčiau minėtų įstatymo punktų reikalavimai (dėl teritorinio principo, asociacijos narių tiesioginių interesų atstovavimo ir kt.), draugija galėtų būti traktuojama kaip viešasis interesas, susijęs su gyvenimu kaimynystėje, jeigu toks tikslas ar uždavinys būtų nurodytas draugijos (bendruomeninės organizacijos) steigimo dokumentuose.


2020 07 14 15:17


Kultūra

Rekomenduojame atidžiai įvertinti ar tikrai dvarus, kurie tik teiks erdves renginiams, reikia traukti į partnerystę.
Kaip nurodoma gairėse pareiškėjams, projekto partneris turėtų aktyviai dalyvauti rengiant projekto paraišką ir su Projekto vykdytoju pasirašytos partnerystės sutarties pagrindu prisidėti prie projekto įgyvendinimo. Vadinasi, parneris turėtų prisidėti prie projekto rezultato kūrimo, teikti pridėtinę naudą projektui arba dalintis projekto rezultatais.
Jei dvaras suteiks tik patalpas ir erdves, jis prie projekto rezultatų kūrimo neprisidės, bei projekto rezultatais nesinaudos. Kitas aspektas, į kurį būtina atkreipti dėmesį yra tai, kad  negalima įtraukti partnerių siekiant išvengti viešųjų pirkimų, tad jei jums projekto įgyvendinimo metu reiktų salę nuomotis, negalėtumėte to padaryti iš partnerio – pirkimai ir mokėjimai tarp partnerių nėra galimi.
Su visais projekto partneriais sudaromos partnerystės sutarties projekte arba pasirašytoje partnerystės sutartyje turi būti aptartos sąlygos, nurodytos Gairių pareiškėjams 20 p.
 


2020 07 14 15:12


Kultūra

Tokia organizacija būtų tinkamas partneris, jei jis atitinka reikalavimą, keliamą visiems valstybių donorių partneriams – organizacijos pagrindinė veikla turi būti vykdoma kultūros ir (arba) kūrybiniame sektoriuje, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1295/2013 dėl programos „Kūrybiška Europa.


2020 07 14 15:08


Kultūra

Tokių rekomendacijų ar reikalavimų Programa nenumato. Partnerystė ir jos pridėtinė vertė bei partnerių atsakomybių ir indėlio pasiskirstymas yra projekte dalyvaujančių partnerių tarpusavio sutarimas. Atkreipiame dėmesį, kad partnerio įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas, partnerių indėlis projekte turi būti aprašytas projekto paraiškoje.
 


2020 07 14 15:04


Kultūra

Taip, projektai pajamas generuoti gali, netgi turėtų, nes Gairių pareiškėjams 30 p. nurodo, jog visi finansuoti projektai turi prisidėti prie Programos rezultato "30.1. Metinių pajamų padidėjimas dėl projekto veiklų" siekimo. Planuojamas pajamų gavimas parodys, kaip projektas prisidės prie atitinkamo projekto rodiklio siekimo, tačiau neturės įtakos projektui išmokamai mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų sumai.


2020 07 14 14:59


Kultūra

Įrangos kiekis ribojamas nėra. Ilgalaikis turtas (3 išlaidų kategorija) gali būti įsigyjama, jei jis yra būtinas projektui įgyvendinti ir jo rezultatams pasiekti. Ar tinkamos bus tik nusidėvėjimo ar visos įrangos įsigijimo išlaidos, aprašyta minėtame gairių pareiškėjams 49 p.

Ar galima įsigyti tik įranga, priklausys nuo to, kaip jūs atkursite / pritaikysite objektą kultūros reikmėms.

2020 07 14 14:54


Kultūra

Kaip nurodyta Gairių pareiškėjams 7 priede, „Vietos bendruomenės įgyvendintais projektais laikomi projektai, kurių projekto vykdytojas yra vietos bendruomenė ir kurių projektai buvo įgyvendinti“.
Pavyzdžiui, projekto vykdytojas yra kažkuri Lietuvos vietos bendruomenė, kuri kartu su partneriais sėkmingai įgyvendino projektą. Vadinasi Programa įskaičiuos šį projektą į rodiklio „Vietos bendruomenių (projekto vykdytojai) įgyvendintų projektų dalis“ siekiamą reikšmę. Atitinkamai projekto stebėsenos rodiklis bus 100 proc. (iš 1 įgyvendinto projekto 1 yra įgyvendintas vietos bendruomenės).


2020 07 13 15:10


Kultūra

Gairių pareiškėjams 9.3. papunktis, numato, kad finansavimas yra skiriamas „reikšmingų kultūros vietų, neįtrauktų į kultūros vertybių registrą, ir / ar nekilnojamųjų kultūros vertybių iš kultūros vertybių registro atgaivinimui per kultūrines veiklas.“, 28.1. nurodo, kad tinkamas finansuoti projektas yra tas, kurio metu „bus atkurtos ir kultūros reikmėms pritaikytos vietos, neįtrauktos į kultūros vertybių registrą.“. Iš šių gairių punktų matoma, kad siekiama ne statyti naujus statinius, o atkurti, pritaikyti ir įveiklinti jau esamus pastatus bei erdves.
Atkreipiame dėmesį, kad tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidų kategorijoje „2. Ranga (statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai)“  (projektams, kultūriniams tikslams pritaikantiems vietas, neįtrauktas į kultūros vertybių registrą) yra:
1. Esamų pastatų, skirtų kultūrinės veiklos vykdymui, statybos išlaidos;
2. Esamų inžinerinių statinių, skirtų kultūrinės veiklos vykdymui ar skirtų pastatų tinkamam kultūrinės veiklos užtikrinimui, statybos išlaidos;
3. Viešųjų erdvių, aplinkos (sklypų), skirtų kultūrinės veiklos vykdymui, tvarkymo ir su tuo susijusios išlaidos;
4. Numatytiems statybos darbams atlikti būtinos inžinerinių paslaugų, numatytų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, išlaidos.


2020 07 13 09:20


Bendraukime