Working together for green, competitive and inclusive Europe

Sveikata

6 priede pateikta stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodika numato, kad „Apmokytas specialistas –projekto rezultatais besinaudojantis specialistas“, o skaičiuojant  rodiklį yra „Sumuojami projektų metu įsigytomis priemonėmis besinaudojantys specialistai“. Atitinkamai, skaičiuojant apmokytus specialistus turėtų būti skaičiuojami visi priemonėmis aprūpintame kabinete dirbantys specialistai.
 

2020 09 09 22:56


Sveikata

Gairių 7 punkte numatytos šios finansuotinos veiklos:
7.1.  mokyklų / ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų (toliau – sveikatos kabinetų) paprastasis remontas;
7.2.  sveikatos kabinetų metodinių priemonių (psichinės sveikatos stiprinimui skirtų priemonių, visuomenės sveikatos rizikos veiksnių priemonių,  sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo priemonių, informacinių komunikacinių technologijų priemonių, kt. metodinių priemonių), reikalingų psichinės sveikatos prevencijai ir stiprinimui mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdyti, įsigijimas.

Atsižvelgiant į Gairėse nurodytas tinkamas finansuoti veiklas, specialistų mokymo išlaidos nebūtų tinkamos finansuoti.
Atkreipiame dėmesį, kad Gairių 6 priede pateikta stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodika numato, kad „Apmokytas specialistas –projekto rezultatais besinaudojantis specialistas“, o skaičiuojant  rodiklį yra „Sumuojami projektų metu įsigytomis priemonėmis besinaudojantys specialistai“.
 

2020 09 09 22:55


Sveikata

Paraiškos 5 dalyje Jūs turite parašyti, kaip projektas sieks gairėse nurodytų stebėsenos rodiklių, o siektinos reikšmės pagrindime nurodote siektinos reikšmės apskaičiavimo principus, kuriais remiantis galima būtų įsitikinti, kad siektina reikšmė yra reali ir bus pasiekta. Jei įmanoma, nurodote dokumentus, kuriais patvirtinsite rodiklio pasiekimą

Pavyzdžiui, stebėsenos rodiklis „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų, kuriuose buvo patobulintos paslaugos vaikams, skaičius“ nurodote siekiamą reikšmę 50. Siektinos reikšmės pagrindime nurodote, kad į projektą įtraukiami 50 mokyklų sveikatos kabinetai. Rodiklio pasiekimo dokumentas - Projekto vykdytojo ataskaita apie įsigytas priemones ir jų paskirstymą sveikatos kabinetams“


Paraiškos 7 dalyje Jūs turite nurodyti fizinius veiklų įgyvendinimo rodiklius, kurie bus įgyvendinus konkrečią veiklą. Aprašyme ir pagrindime turėtumėte pateikti to rodiklio parašymą, pagal kurį galima būtų įvertinti, kad rodiklis pasiektas.

Pavyzdžiui fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis „Edukacinių priemonių paketas“ nurodote siekiamą reikšmę 1 vnt. Rodiklio parašyme ir pagrindime nurodote, kas sudaro edukacinių priemonių paketą (3 knygos, 2 žaidimai).

Siekiant padėti užpildyti paraišką esame parengę Paraiškų rengimo ir teikimo instrukciją, kurioje detaliau nurodoma, ką konkrečioje skiltyje turėtumėte parašyti, peržvelkite gal padės atsakyti į kai kuriuos klausimus. 

2020 09 09 22:53


Sveikata

Sistema priima visų dažniausiai naudojamų tipų failus, tačiau yra numatytas apribojimas rinkmenos dydžiui, t.y. keliama rinkmena negali būti didesnė kaip 30MB, o maksimalus visų įkeliamų rinkmenų dydis yra 300 MB. Esant poreikiui įkelti didesnės apimties rinkmenas, rekomenduojame naudoti archyvavimo sistemas  (zip, rar ir pan).
 

2020 09 09 22:52


Sveikata

Taip, apribojimai skaičiuojami su tarpais. DMS pildant koncepcijos/paraiškos laukus sistema skaičiuoja ir rodo įvestų simbolių skaičių, todėl aiškiai matoma, kiek simbolių dar galima įvesti.

2020 09 09 22:51


Sveikata

Kvietimo gairės yra numatytas reikalavimas kartu su paraiška pateikti „Pareiškėjo ar projekto partnerio vadovo patvirtintą projekto metu planuojamų atnaujinti sveikatos kabinetų sąrašą“. Atitinkamai pateikdamas šį sąrašą pareiškėjas arba projekto partneris įsipareigoja atnaujinti nurodytus kabinetus. Reikalavimo su paraiška pateikti panaudos sutartis ar kitus susitarimus su mokyklų vadovais nėra, tačiau siekiant užtikrinti tinkamą projekto įgyvendinimą ir rezultatų pasiekimą, rekomenduojame sudaryti susitarimus su mokyklomis dėl projekto veiklų įgyvendinimo.
 

2020 09 09 22:50


Sveikata

Pareiškėjo ar projekto partnerio vadovo patvirtintame projekto metu planuojamų atnaujinti sveikatos kabinetų sąraše turėtų būti nurodytas kabineto valdytojas (Visuomenės sveikatos biuras), Ikimokyklinio ar mokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje yra atnaujinamas kabinetas bei planuojamo atnaujinti kabineto adresas.
 

2020 09 09 22:48


Sveikata

Minėtame priede pateiktos siektinos reikšmės Programos lygiu. Pagal finansuotų projektų pasiekimus Programa rinks duomenis ir teiks ataskaitas Valstybėms Donorėms. Paraiškoje nurodoma tik konkretaus projekto siekiama stebėsenos rodiklio reikšmė.
 

2020 09 09 22:45


Bendraukime